Ochrona środowiska w Gminie Kolbuszowa

Nabór uzupełniający wniosków w projekcie

„Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa”

Burmistrz Kolbuszowej informuje mieszkańców Gminy Kolbuszowa, że podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa” z 70 % do 84 % kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańcy, którzy złożyli stosowne wnioski o przystąpienie do przedmiotowego projektu w ramach podstawowego naboru w 2016 roku, zostaną objęci zwiększonym dofinansowaniem bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek dodatkowych formalności.

Zgodnie z treścią przyjętego Regulaminu w zakresie udziału w projekcie ogłaszam w dniach od 9 stycznia do 24 stycznia 2017 r. nabór uzupełniający wniosków. Wnioski o udział w projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w pokoju nr 2, w godz. od 8:00 do 14:30.

 • Regulamin naboru wniosków
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 1 egz. (Załącznik nr 1 – wzór do pobrania)
 • DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – 1 egz. (Załącznik nr 2 – wzór do pobrania)
 • UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI – 2 egz. (Załącznik nr 3 – wzór do pobrania)
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WPŁATĘ LUB ZLECENIE WYKONANIA OCENY TECHNICZNEJ BUDYNKU – 1 egz.  (Dokument do pobrania)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASIEDLENIA BUDYNKU NOWO BUDOWANEGO – jeśli dotyczy – 1 egz. (Załącznik nr 5 – wzór do pobrania)
 • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS – jeśli dotyczy – 1 egz. (Załącznik nr 6 – wzór do pobrania)
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO – kserokopia 1 egz., a oryginał do wglądu (Informacja do pobrania)
 • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI/ WSPÓŁWŁASNOŚCI/ PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – 1 egz., (kserokopia, a oryginał do wglądu):
  - wyciąg z księgi wieczystej,
  - akt notarialny,
  - postanowienie sądu,
  - umowa najmu/dzierżawy/użyczenia,
  - wypis z rejestru gruntów. 

Zgodnie z pkt I ppkt 9 Regulaminu możliwe jest zarejestrowanie jedynie kompletnego wniosku, tzn. składającego się ze wszystkich wymaganych dokumentów.