Ochrona środowiska w Gminie Kolbuszowa

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KOLBUSZOWEJ

Do zakresu działań Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy:

1. Inicjowanie przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów realizowanych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

2. Udział w realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

3. Z zakresu „prawo ochrony środowiska" między innymi:

 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie na terenie gminy akcji „Sprzątanie Świata",
 • likwidacja „dzikich wysypisk śmieci".

4. Z zakresu ustawy „utrzymanie czystości i porządku" m. innymi:

 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za odbiór śmieci
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, zbieranie padłych i zabitych zwierząt z nieruchomości stanowiących własność gminy Kolbuszowa,
 • sposobu i terminu udostępniania zbiorników be zodpływowych w celu ich opróżniania,
 • przygotowywanie aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami.

5. Z zakresu ustawy prawo wodne m. innymi:

 • zatwierdzanie w drodze decyzji pisemnych ugód dotyczących zmiany stanu wody na gruntach,
 • wykonywanie zadań w zakresie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

6. Z zakresu ustawy „Prawo geologiczne i górnicze" m. innymi;

 • opiniowanie planów ruchu na terenie zakładu górniczego,
 • opiniowanie wniosków związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż,
 • opiniowanie kierunków rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku prowadzonych prac poszukiwawczych,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących likwidacji studni głębinowych.

7. Z zakresu ustawy „Ochrona Przyrody" m. innymi:

 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji nakładających kary za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego prawem zezwolenia,
 • przygotowanie projektów uchwał związanych z ustaleniem lub zniesieniem określonych form ochrony przyrody,
 • utrzymanie i po większenie terenów zieleni.

8. Z zakresu ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" m. innymi:

 • udostępnianie informacji o środowisku,
 • prowadzenie spraw w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obszar Natura 2000,
 • prowadzenie spraw związanych ze strategiczna oceną projektów dokumentów,
 • wydawanie postanowień stwierdzających potrzebę bądź nie,przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • wydawanie postanowień ustalających zakres raportu ,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację inwestycji,
 • współpraca i nadzór nad Zakładem Usług Komunalnych w Kolbuszowej w zakresie spraw prowa dzonych przez Referat.