(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Mieszkańcu, zaktualizuj swoją deklarację na odpady komunalne

Deklaracja 

Z uwagi na rosnącą liczbę osób przebywających na terenie Gminy Kolbuszowa w okresie letnim i tym samym wzrostem ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Zmiany deklaracji należy dokonać w sytuacji:

- powrotu osób z zagranicy,

- powrotu osób z internatów i akademików,

- urodzenia się dziecka,

- zamieszkania dodatkowych osób (dotyczy również osób niezameldowanych).

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest zależny od tego, ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata ma charakter miesięczny.

W przypadku niezłożenia deklaracji, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto, w myśl art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 15 lub ul. Obrońców Pokoju 21 bądź wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Druk deklaracji dostępny jest poniżej oraz na stronie www.srodowisko.kolbuszowa.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

 

Druk do pobrania:

Deklaracja

  • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 608 609