Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-25 00:44:36

Obszary chronionego krajobrazu

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary Chronionego Krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Takie obszary zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe czy torfowiska. Uznawane są za cenne ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcją korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi. Tereny te są również istotne ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Obszary chronionego krajobrazu zalicza się do rezerwatowych (obszarowych) form ochrony przyrody.

Przeznaczane są głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz budowania zakładów przemysłowych i obiektów uciążliwych dla środowiska, niszczenia środowiska naturalnego).

Na terenie Gminy Kolbuszowa znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu:

  1. Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  2. Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Nadzór nad w/w formami ochrony przyrody sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

MIELECKO - KOLBUSZOWSKO - GŁOGOWSKI

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Znajduje się na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Ostrów, Sędziszów Małopolski, Głogów Małopolski i Świlcza. Całkowita powierzchnia wynosi 50 099 ha.

Fot. 1 Tereny Gminy Kolbuszowa objęte Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu

Ponad połowę obszaru pokrywają lasy będące pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej. Spotkać można także bagna, torfowiska i piaszczyste wydmy. Tereny podmokłe są bardzo interesujące przyrodniczo ze względu na występowanie wielu gatunków ptaków i rzadkich gatunków roślin. Bardzo cenny jest m.in. teren rezerwatu "Zabłocie". W lasach często można zobaczyć sarny, jelenie i dziki. Pojawiają sie również łosie.

SOKOŁOWSKO - WILCZOWOLSKI

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Znajduje się na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Raniżów, Stary Dzikowiec, Głogów Małopolski, Kamień i Sokołów Małopolski. Całkowita powierzchnia wynosi 24 240 ha.

Fot. 2 Tereny Gminy Kolbuszowa objęte Sokołowsko - Wilczowolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu

Na tym terenie występują bory mieszane oraz grądy. Zdarzają się także fragmenty buczyny karpackiej. Nad potokami rozpościerają się lasy łęgowe i torfowiska. Atrakcją krajobrazową jest zalew Maziarnia w Wilczej Woli. Podobnie jak w całej Puszczy Sandomierskiej, występują liczne ssaki i ptaki. Bardzo bogaty jest świat owadów. Można tu spotkać m.in. modliszkę zwyczajną.

Na terenie w/w obszarów chronionego krajobrazu zakazuję się:

  1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć o których mowa w art. 24 ust. 3 o ochronie przyrody;
  2. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
  4. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Trześniówka, Kanał Białoborski, Tuszymka, Osina, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody;
  5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
  6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
  7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Opracowała: mgr inż. Renata Nizioł