(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia to decyzja administracyjna określająca środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) – zwana dalej ustawą ooś;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla planowanych:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Lista przedsięwzięć zaklasyfikowanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowiskowo oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, i pozwoleń, określonych w art. 72 ustawy ooś, a także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Na podstawie decyzji środowiskowej wydawane są kolejne decyzje administracyjne, stąd jest to pierwsza decyzja, jaką musi otrzymać inwestor w celu realizacji planowanej inwestycji.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś;

4) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś;

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy ooś;

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innego przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.

9) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

  • 205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

W przypadku, gdy wnioskodawca występuje poprzez pełnomocnika, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa.

WAŻNE:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (art. 74 ust. 2 ustawy ooś).

Zgodnie z zapisami art. 64 ustawy ooś ww. opinie/uzgodnienie są wymagane od:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

2) właściwego Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, czyli starosty lub marszałka – jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy

4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (od 1 stycznia 2018 r.).

Sposób sporządzenia Karty informacyjnej przedsięwzięcia określony został w art. 62a ustawy ooś.

Zakres wymaganych informacji oraz danych dla raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa art. 66 ww. ustawy.

Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz być opatrzony podpisem autora / podpisem osoby kierującej zespołem autorów.

Do raportu należy załączyć oświadczenie autora / kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy ooś). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Przydatne linki:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_Suplement.pdf

Do pobrania:

  • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 608 569