(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

W dniu 25 lutego 2020 roku Rada Miasta uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną i podpisaną przez właściwą osobę deklarację należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 bądź w budynku przy ul. Piekarskiej 15 (Referat Gospodarki Odpadami komunalnymi), w terminach:

  - do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

  - do 10-go dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. format elektroniczny deklaracji może być przesłany w formiecie danych .doc, .pdf, lub .odt,
  2. deklaracja, o której mowa w punkcie 1 musi być zgodna z deklaracją dostępną poniżej,
  3. deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opracowała: Barbara Chmielowiec

 

W świetle uchwały nr XXXVIII/460/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 r. oraz uchwały nr XXXIX/464/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. od 1 stycznia 2022r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Kolbuszowa od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

30,00 zł/osobę

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

3,00 zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa dla działalności gospodarczej znajdującej się na nieruchomości zamieszkałej wynosi:

 

Pojemność pojemnika

 

Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości nie zamieszkałych wynosi za pojemnik.

60 L

12,00 zł

110 l

22,00 zł

120 l

24,00 zł

240 l

48,00 zł

1,1 m3

220,00 zł

7 m3

1400,00 zł

9 m3

1800,00 zł

 

Wyliczone opłaty należy bez wezwania wnosić w terminie

do 15-go dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek jej ponoszenia.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21.

 

  • Data aktualizacji: 2022-10-19 12:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 548 366