(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Obszar Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 jest wdrażana we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej i ma za zadanie ochronę ginących i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk. Jej wyznaczenie jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego UE.

Celem tworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie szeregu cennych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie.

Rozwiązania Programu Natura 2000 bazują na harmonijnym łączeniu zasad ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych, które powinno elastycznie dostosować się do lokalnych uwarunkowań, uwzględniając potrzeby rozwoju gospodarczego i społecznego.

Obszary Natura 2000 nie są to obszary chronione w tradycyjnym rozumieniu - ich odmienność polega na tym, że wyznacza się je w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków (są to ÔÇ×obszary ptasie") albo siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk (są to ÔÇ×obszary siedliskowe") będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

W Gminie Kolbuszowa programem Natura 2000 objętych jest 8052, 5 ha terenu co stanowi 47,3 % powierzchni gminy. Wyznaczony w naszej Gminie obszar Natury 2000 należy do obszaru specjalnej ochrony ptaków pod nazwą Puszcza Sandomierska (kod obszaru PLB180005), który obejmuje obszar 129115,6 ha położonego w województwie podkarpackim (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku /Dz. U. Nr 179 poz. 1275/).

Szczegółowe informacje, dotyczące polskiej części Europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000 można uzyskać na stronie internetowej: http://natura2000.gdos.gov.pl

Opracowała: Renata Nizioł

  • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 608 591