(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

 • dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
 • roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
 • siedlisk przyrodniczych;
 • siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
 • krajobrazu;
 • zieleni w miastach i wsiach;
 • zadrzewień.

Celem ochrony przyrody jest:

 • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
 • zachowanie różnorodności biologicznej;
 • zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
 • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
 • ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
 • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
 • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Cenny krajobraz naturalny stanowiący w większości zwarte kompleksy leśne będące pozostałością po Puszczy Sandomierskiej wymusił ustanowienie na terenie Gminy Kolbuszowa specjalnych form ochrony przyrody (art. 6, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z późn. zmianami):

1. Obszary Chronionego Krajobrazu:

 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski
 • Sokołowsko - Wilczowolski

2. Rezerwat 'Zabłocie"

3. Natura 2000 - obszary ptasie

4. Pomniki przyrody.

Opracowała: mgr inż. Renata Nizioł

 • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 608 595