(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Kontakt

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2271 333
fax. 17 2272 939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www.kolbuszowa.pl

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik: Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
pokój nr 2
tel. 17 2271 333 wew. 340
fax. 17 2272 939

Pracownicy:

inż. GRZEGORZ ŁAGOWSKI

e-mail: grzegorz.lagowski@ekolbuszowa.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych
 • suwania odpadów niebezpiecznych, w szczególności zawierających azbest
 • przygotowywania danych statystycznych dotyczących ochrony środowiska
 • realizacji zadań publicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kolbuszowa
 • opiniowania projektów robót geologicznych
 • rozpoznawania i poszukiwania kopalin

mgr inż. RENATA NIZIOŁ

e-mail: renata.niziol@ekolbuszowa.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • usuwania drzew i krzewów z nieruchomości
 • nielegalnej wycinki drzew
 • utrzymania zieleni miejskiej
 • ochrony krajobrazu

mgr inż. AGNIESZKA DWORAK

e-mail: agnieszka.dworak@ekolbuszowa.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • oddziaływania inwestycji na środowisko
 • przygotowywania projektów decyzji środowiskowych
 • ograniczenia niskiej emisji

DARIUSZ STOBIERSKI

e-mail: darek.stobierski@ekolbuszowa.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • uregulowania stosunków wodnych na gruntach
 • ustawy Prawo wodne
 • prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej stanowiącej własność gminy
 • sporządzania dokumentacji administracyjnej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność Gminy Kolbuszowa

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Mateusz Czachor

e-mail: mateusz.czachor@ekolbuszowa.pl

ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2272 222
17 2271 333 wew. 425

Pracownicy:

mgr BARBARA CHMIELOWIEC

e-mail: barbara.chmielowiec@ekolbuszowa.pl

mgr inż. Małgorzata Zimny

e-mail: malgorzata.zimny@ekolbuszowa.pl

Prowadzą sprawy z zakresu:

 • podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
 • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, selektywnej zbiórki odpadów, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami: przygotowanie projektów decyzji, prowadzenie rejestru mieszkańców, sprawozdawczość.
 • prowadzenie rejestru podmiotów odbierających i transportujących odpady komunale.
 • udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie Gminy podmiotach zbierających odpady komunalne, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 • wspomaganie edukacji ekologicznej oraz działań informacyjnych i zapobiegawczych mających na celu ukształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 • Data aktualizacji: 2022-10-19 12:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 548 356