(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Przyczyny niskiej emisji

    Niska emisja to problem związany z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw (węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego itp.) w domach i samochodach oraz w kotłowniach przemysłowych.

Główne przyczyny występowania niskiej emisji:

1. Emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych

 • spalanie paliw stałych w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych małej mocy; nie tylko paliwa, ale także   technologie są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń - nawet gaz ziemny - nieodpowiednio spalany będzie powodował wysokie emisje pyłów PM10 i PM2,5 i WWA, w tym benzo(a)pirenu;
 • brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW;
 • brak uregulowań w odniesieniu do jakości paliw stałych, przede wszystkim węgla;
 • wysokie zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń mieszkalnych, głównie w starych budynkach wykonanych przestarzałą techniką budowlaną;
 • niska świadomość społeczna o wysokiej szkodliwości zanieczyszczeń, pochodzących ze ÔÇ×złego" spalania paliw stałych, dla zdrowia ludzi i środowiska.

2. Emisja komunikacyjna

 • wymaga ogromnej uwagi i akcji uświadamiających społeczeństwo w celu zmniejszenia ruchu samochodowego, w związku z tym stale podejmowane są kroki przyczyniająca się do jej zmniejszenia: budowa autostrad i obwodnic, dzięki czemu zmniejsza się ilość korków (które stanowią największe zagrożenie dla jakości powietrza ze strony ruchu samochodowego), a tym samym ilości spalanego paliwa; w coraz większej ilości pojawiają się modele samochodów spalających znacznie mniejsze ilości paliwa czy też napędzanych energią elektryczną.

3. Zanieczyszczenia przemysłowe

 • od wielu na ten problem zwracało się największą uwagę - obecnie wszystkie potencjalne źródła emisji zanieczyszczeń są obwarowane wieloma przepisami, które regulują normy emitowania poszczególnych substancji do atmosfery.

4. Zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów

 • to źródło zanieczyszczeń jest od nas niestety zależne tylko w niewielkim stopniu, przez co poświęca się mu najmniej uwagi. Niestety w niektórych regionach naszego kraju ma ono ogromny wpływ na zanieczyszczanie powietrza, dlatego duże znaczenie ma współpraca międzynarodowa i podejmowanie wspólnych działań w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 

 • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 608 568