(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Rejestr działalności regulowanej

rejestr2014

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru

 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa firmy

Adres

Szczegóły dotyczące danej firmy

1

1/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

plik do pobrania

2

2/2012

SanTa-EKO

Sp. z o.o.

ul. Portowa 24

27-600 Sandomierz

plik do pobrania

3

3/2012

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Zenon Haligowski

Glinik Charzewski 117

38-100 Strzyżów

plik do pobrania

4

4/2012

Dębickie Zakłady Komunalne

DEZAKO

ul. Rzeszowska 14

39-200 Dębica

plik do pobrania

5

5/2012

WYKREŚLONO

dn. 20.09.2021 r.

-

-

6

6/2012

WYKREŚLONO

dn. 27.01.2015 r.

-

-

7

7/2012

Miejski Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3

37-300 Leżajsk

plik do pobrania

8

8/2012

WYKREŚLONO

dn. 28.10.2013 r.

-

-

9

9/2013

WYKREŚLONO

dn. 13.05.2020 r.

10

10/2013

AUTO – ZŁOM

Bogusław Paź

Przewłoka 46

27-670 Łoniów

plik do pobrania

11

11/2013

Firma REMONTOWO - BUDOWLANA

Krzysztof Strzępka

Przyłęk 227

36-107 Przyłęk

plik do pobrania

12

12/2013

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Strefowa 8

39-400 Tarnobrzeg

plik do pobrania

13

13/2013

WYKREŚLONO

dn. 13.07.2020 r.

14

14/2013

WYKREŚLONO

dn. 06.10.2021 r.

15

15/2013

WYKREŚLONO

dn. 14.03.2014 r.

-

-

16

16/2013

WYKREŚLONO

dn. 30.04.2014 r.

-

 -

17

17/2014

WYKREŚLONO

dn. 20.10.2021 r.

18 18/2014

FCC Polska

Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

plik do pobrania
19 19/2014

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Sokołów Małopolski

ul. Łazienna 7

36-050 Sokołów Młp.

plik do pobrania
20 20/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

plik do pobrania
21 21/2016

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 111A

36-100 Kolbuszowa

plik do pobrania
22 22/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

 

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428

35-304 Rzeszów

plik do pobrania
23 23/2016

WYKREŚLONO

dn. 19.02.2019 r.

24 24/2017

FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA STANWUK DARIUSZ ZIELIŃSKI

ul. Sobicińskiego 10

39-200 Dębica

plik do pobrania
25 25/2020

WYKREŚLONO

dn. 03.03.2020 r.

26 26/2021

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ZIELIŃSKI" ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

ul. Klasztorna 27A

26-035 Raków

plik do pobrania
27 27/2021

Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku

Straszęcin 9A

39-218 Straszęcin

plik do pobrania

Wpis do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 •    Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 •    Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 •    Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa  ustawie z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Opracowała: Barbara Chmielowiec

 • Data aktualizacji: 2023-01-04 12:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 569 709